KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

MEGA TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (KVKK), Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK ve ilgili mevzuatlar kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veriler Ve Kişisel Verilerin Korunması : Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya internet erişimini sağlarken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince tarafımızca işlenmesi zaruri olanlar da dahil olmak üzere, hizmet sözleşmesi ve diğer formlarda tarafımızla paylaştığınız her türlü kişisel verileriniz başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla kişisel verilerin tarafımızca titizlikle işlenmesi, korunması ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte (KVKK madde 5/2’de sayılan haller hariç olmak üzere) sadece açıkça rıza gösterdiğiniz taktirde mümkün hale gelmiştir. Açık rıza kişiye sıkısıkıya bağlı bir hak olduğu için rızayı veren tarafından her zaman geri alınabilir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi : Bahsi geçen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçları kapsamında

· a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

· b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

 · c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

· ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

· d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecek, muhafaza edilecek, gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: Kişisel verileriniz MEGA TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ tarafından;

 · Sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

· İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi,

 · Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

 · Sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

· Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

· Her türlü iş ilişkisine girilen şirketlerle ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğini sağlamak ,

· Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,

· Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

· Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışma veya benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,

· Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

· Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir,

· İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 · Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi. Amaçları ile işlenecek , korunacak , gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ POLİTİKASI

Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası’nın Amacı

İşbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası;

1. İnternet sağlayıcısı olduğumuz işbu internet sitesi, mobil uygulamalar, mobil web siteler aracılığıyla ve sair yollar ile şirketimizin ne tür kişisel veriler topladığını,

2. Bu kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla kullanıldığını,

3. MEGA TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ’ nin bu kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,

4. MEGA TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ.’ nin internet sitesi, mobil uygulamalar, mobil web siteleri ve sair yollarla topladığı kişisel veriler ile ilgili olarak kullanıcılarının ve müşterilerinin haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,

5. Çerezler (Cookie) hakkında bilgilendirmeyi,

6. Ticari elektronik ileti alma konusunda bilgilendirmeyi içermektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; aşağıda belirtilen işleme amacı ile bağlantılı ve sınırlı olacak şekilde personel ve müşterilerin MEGA TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ  ile paylaşmış olduğu işbu gizlilik, kişisel verilerin korunması ve çerez politikasında belirtilen kişisel verilerinin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, elde edilebilir hale getirilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz. İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı Personel ve müşteriye ait ad, soy ad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta adresi, adres gibi kullanıcı ve müşteriyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik kişisel veriler (kişisel veriler) personel ve müşteriye daha iyi hizmet verebilmek, personel ve müşteri ile sözleşme akdetmek, personel ve müşteriye verilen hizmetin devamı ve iyileştirilmesi, satış, pazarlama ve ticari iletişim yapılabilmesi, satış sonrası hizmetler, varsa abonelik süreci ve buna bağlı operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi/devam etmesi, istatistiki çalışmalar ve pazar araştırması yapılabilmesi gibi amaçlarla işlenebilmektedir. Söz konusu kişisel verilerin diğer işlenme amaçları, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Ve İlgili İkincil Mevzuat, 6112 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun başta olmak üzere Radyo Televizyon Üst Kurulu Mevzuatı, 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca personel ve müşteriye ait kişisel verileri işlemek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve bilgi paylaşma yükümlülüklerine uymaktır. Kişisel veriler; personel ve müşteriye daha iyi hizmet verebilmemiz adına personel ve müşterinin gerekli olduğu durumlarda açık rızalarına istinaden, yasal düzenlemeler uyarınca veri işleme amacı ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak, bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet aldığı ya da işbirliği yaptığı yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile KVKK’ nın öngördüğü hallerde veri güvenliğine ilişkin tedbirler de alınarak; KVKK’ da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Personel ve müşteriye ait kişisel veriler ile gezinme ve trafik bilgileri ; güvenlik ve yasalar karşısındaki yükümlülüğümüzü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğümüzün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. Kişisel Verilerle İlgili Haklar Personel ve müşterinin ; işlenen kişisel verilerinin neler olduğunu ve işlenip işlenmediğini, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, verileri işlenmişse bu hususta bilgi talep edebilir, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, eksik veya yanlış işlenen kişisel veriler söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerin düzeltilmesini, değiştirilmesini, güncellenmesini, KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, bu işlemlerin (eksik veya yanlış işlenen kişisel verileri söz konusu ise, bu verilerin düzeltilmesini veya KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir. İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir. Personel ve müşterinin bu kapsamdaki haklarını KVKK md. 13/f.1 uyarınca:

1. MEGA TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ’ nin e-posta adresine, personel ve müşteriye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek,

2. MEGA TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ’ nin kayıtlı e-posta adresine, personel ve müşteriye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek,

3. MEGA TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ’ nin kargo ile ıslak imzasını taşıyan bir dilekçe göndermek suretiyle başvuru yaparak, taleplerini iletebilir. Kişisel Veri Saklama Süresi MEGA TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ’nin, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Örnek vermek gerekirse 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile buna bağlı yönetmelik uyarınca kişisel verilerin pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin Kullanıcı/Üye’nin onayının geri alındığı durumlarda, kişisel verilerin kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl saklanır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanır. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ise işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir. Her halükarda kişisel verilerin birden fazla sebeple işlenmiş olması halinde, söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Çerez (Cookie) Kullanımı MEGA TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ’ nin, internet sitesi veya mobil web ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu “Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile kullanıcı gezinme bilgilerini işleyebilecektir. Çerezler, kullanıcının söz konusu internet sitesini ziyaret ettiğinde veya mobil web üzerinden bağlandığında, kullanıcının internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayarı, cep telefonu veya tabletinde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Şirketimiz, söz konusu internet sitesi veya mobil web de bulunan çerezleri günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri kullanıcının tercihleri ile ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar ve bu amaçla 3. kişilerle paylaşabilir. Şirketimiz, söz konusu internet sitesi veya mobil web üzerinden, kullanıcıya özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, söz konusu mecraların içeriğini kullanıcıya göre iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla kullanıcının söz konusu mecralar üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya bu mecralar üzerindeki kullanım geçmişini izleyebilmektedir. Buna ek olarak, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda bu mecralar üzerinde kullanıcılardan toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma, yalnızca işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacak olup sadece bu amaçlar dahilinde 3. kişilerle paylaşılabilecektir. Çerez Çeşitleri MEGA TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ’ nin, internet sitesi veya mobil web de oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, kullanıcı tarayıcılarını kapattığında sona erer. Kalıcı çerez ise kullanıcıya ait sabit diskte uzun bir süre kalır. Kullanıcı internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya " www.allaboutcookies.org " veya "www.youronlinechoices.eu " adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu web sitesini, veya mobil webi kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

1. Çerezler Nasıl Kullanılmaktadır? 1.1. Çerezler, kullanıcının yaptığı tercihleri hatırlamak ve web sitesi veya mobil web kullanımlarını kişiselleştirmek için kullanılır. Bu kullanım: 1.1.1. Kullanıcı parolasını kaydeden ve internet sitesi mobil web oturumunun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece kullanıcının her ziyaretinde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve söz konusu internet sitesine veya mobil webe daha sonraki ziyaretinde kullanıcıyı hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. 1.2. Kullanıcının söz konusu internet sitesine veya mobil webe nereden bağlandığı, internet sitesi veya mobil web üzerinde hangi içeriği görüntülediği ve ziyaretinin süresi gibi web sitesini veya mobil webi nasıl kullandığının izlenmesi dahil olmak üzere; internet sitesini veya mobil webi nasıl kullandığını belirlemek için kullanılır. 1.3. Kullanıcıya ait ilgi alanlarına ve kullanıcıya daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, internet sitesini, veya mobil webi kullandığında kullanıcıya daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğini belirttiği içerik veya fırsatları bir daha kullanıcı dikkatine sunmaz. Söz konusu internet sitesi, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri topladığımız kişisel verilerle eşleştirir. 2. Söz konusu internet sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır? Söz konusu internet sitesi çerezleri ayrıca arama motorlarını, internet sitesi veya mobil webi , internet sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiği vakit kullanıcının ilgisini çekebileceğini düşündüğü reklamları kullanıcıya sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, kullanıcıya özel reklamlar sunabilmek için web sitesine veya mobil webe ve internet sitesinin reklam verdiği web sitelerine kullanıcının yaptığı önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, internet sitesinin veya mobil webin kullanıcıyı tanıyabilmesi amacıyla kullanıcının tarayıcısına benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Kullanıcı internet tarayıcısının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya " www.allaboutcookies.org " veya " www.youronlinechoices.eu " adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı, kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederse, internet sitesini, mobil uygulamayı ve mobil webi kullanmaya devam edebilir, fakat internet sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil webin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler Kişisel verilerin korunması şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı personel müşteri veya kullanıcıyı korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi almaktayız. Kişisel verileri işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktayız. Kişisel verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, şirketimize ait internet sitesine veya mobil webe ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda Kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız: Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVKK’nun 11.maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi MEGA TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ’E şahsen veya mevzuata uygun olarak (noter vasıtasıyla) posta adresimize iletebilirsiniz.