TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM‐01)

Amaç MADDE 1 – (1) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran  ve  boşaltan  işletmelerin  yapkları  işlemleri,  insan  sağlığına,  diğer  canlı  varlıklara  ve  çevreye  zarar  vermeden,  güvenli  bir şekilde yapmaları için, bu işletmelere yardımcı olmak amacıyla, işletmelerde ishdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanları (TMGD) veya hizmen alınacağı tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşları (TMGDK) ile bu kuruluşların bünyesinde görev alacak TMGD’lerin  ve  hizmet  alıcıların  nitelikleri,  eğimleri,  belgelendirilmeleri,  görev,  yetki  ve  sorumluluklarına  dair  usul  ve  esasları düzenlemekr. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, a) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak  faaliyee bulunan ve 6 ncı maddenin üçüncü krası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi  sahibi olan işletmeler ile  toplam araç  taşıma kapasitesi elli  ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeleri, b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sır olan tehlikeli maddelerle işgal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyee bulunan işletmeleri, c) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  İşletmeler  tarandan  ishdam  edilecek  TMGD’ler  ile  danışmanlık  hizme  alınacak  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarını (TMGDK) ve bu kuruluşların bünyesinde görev alacak TMGD’leri, ç) Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’lere yönelik eğim verecek kuruluşlar ile yapılacak eğim ve sınavları, d) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  3/3/2015  tarihli  ve  29284  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Tehlikeli  Maddelerin  Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesislerini, e) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  Gönderen,  paketleyen,  yükleyen,  dolduran  ve  boşaltan  olarak  faaliyee  bulunan  ve  16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeleri, kapsar. (2) Bu Tebliğ, a) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini, b) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Emniyet Genel Müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına ait olan taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini, kapsamaz. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, a) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) 26/9/2011 tarihli  ve  655 sayılı Ulaşrma, Denizcilik  ve Haberleşme  Bakanlığının  Teşkilat  ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesi, Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine ve Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine dayanılarak, b)  30/11/2005  tarihli  ve  5434  sayılı  Kanunla  kalmamızın  uygun  bulunduğu  Tehlikeli  Malların  Karayolu  ile  Uluslararası Taşımacılığına  İlişkin  Avrupa  Anlaşmasına  (ADR)  ve  1/6/1985  tarihli  ve  18771  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren Uluslararası  Demiryolları  Taşımalarına  İlişkin  Sözleşmenin  (COTIF)  C  ana  eki  olan  Tehlikeli  Eşyaların  Demiryoluyla  Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğe (RID) paralel olarak, hazırlanmışr. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını, b) Bakanlık: Ulaşrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını, c) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043) ç)  IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodunu, d) İdare: Ulaşrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü, e) İşletme:  Kamu  kurum  ve  kuruluşları  da  dahil  olmak  üzere,  kâr  amacı  bulunup  bulunmadığına  bakılmaksızın  bu  Tebliğ kapsamında faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişileri, f)  RID:  1/6/1985  tarihli  ve  18771  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  Uluslararası  Demiryolları  Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği, g) Taşıt/Araç: Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan ADR ve RID’da yer alan karayolu ve demiryolu taşıtlarını, ğ) Tehlikeli madde: ADR/RID Ek A Bölüm 3.2’deki Tablo A’da yer alan maddeleri, h)  Tehlikeli  madde  güvenlik  danışmanı  (TMGD):  İfa  edeceği  görev  ve  nitelikleri  ADR/RID’ın  1.8.3  üncü  kısmında  belirlen  ve Bakanlık tarandan tehlikeli madde güvenlik danışmanı serfikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi, ı)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Tehlikeli  madde  güvenlik  danışmanı  serfikası  (TMGDS):  Bakanlığın  yetkilendirdiği  eğim merkezlerinde  tehlikeli  madde  güvenlik  danışmanı  eğimini  alarak  Bakanlıkça  yapılan  sınavda  başarılı  olmuş  kişilere  verilen  veya mütekabiliyet  ilkesi  esas  alınarak  ADR  üyesi  herhangi  bir  ülkeden  alınmış  tehlikeli  madde  güvenlik  danışmanı  belgesine  isnaden düzenlenen serfikayı, i) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi yetki belgesi (TMGDEYB): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yeşrmek amacıyla Bakanlık tarandan yetkilendirilen eğim kuruluşlarına düzenlenen belgeyi, j) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğicisi (TMGDE): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi yetki belgesine (TMGDEYB) sahip eğim kuruluşlarında görev yapan İdare tarandan yetkilendirilmiş eğicileri, k)  Tehlikeli  madde  güvenlik  danışmanı  eğicisi  belgesi  (TMGDEB):  TMGDEYB’ye  sahip  eğim  kuruluşlarında  görev  yapacak eğicilere İdare tarandan düzenlenen belgeyi, l) Yönetmelik:  24/10/2013  tarihli  ve  28801  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Tehlikeli  Maddelerin  Karayoluyla  Taşınması Hakkında Yönetmeliği, m) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Elleçleme: Tehlikeli yükün, asli niteliklerini değişrmeden,  tahmil/tahliyesi, yerinin değişrilmesi, büyük  kaplardan  küçük  kaplara  aktarılması,  havalandırılması,  ayrışrılması,  kalburlanması,  karışrılması,  yük  taşıma  birimlerinin  ve ambalajlarının yenilenmesi, değişrilmesi veya tamiri ile taşımaya yönelik benzer işlemleri, n) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  Kıyı tesisi: Sınırları İdare tarandan belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhm, iskele, şamandıra, plaorm ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları, o) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  Perakende  saş:  Enerji  Piyasası  Düzenleme  Kurumundan  (EPDK)  “Bayilik  Lisansı”  ile lisanslandırılmış Akaryakıt, LPG, CNG ve LNG saşı yapan istasyon sahibi işletmelerin istasyon çıkışlı saşları ile LPG ve LNG tüpü saşı yapan işletmelerin, işletme çıkışlı saşlarını, ö) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 yetki belgesi sahiplerini, p) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu  (TMGDK): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizme vermek üzere İdare tarandan yetkilendirilmiş kuruluşu, r)  (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)    U‐Net  otomasyon  sistemi:  Karayolu  Düzenleme  Genel  Müdürlüğü  ve  Tehlikeli  Mal  ve  Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğünün belgelendirme, eğim, serfikalandırma, denem, araç muayene, tahsilat, sınır geçiş ve izin işlemleri ile ilgili tüm iş süreçlerinin otomak yapıldığı birçok alt bileşenden oluşan yazılım sistemini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğimi Yetki Belgesi Yetki belgesi alma zorunluluğu MADDE 5 – (1) TMGD eğimi verecek gerçek veya tüzel kişilerin, İdareden (TMGDEYB) almaları zorunludur. Yetki belgesi almak için gerekli belgeler MADDE  6  –  (1)  Gerçek  veya  tüzel  kişiler,  aşağıdaki  belgeleri  ibraz  etmeleri  halinde  İdare  tarandan  kendilerine  TMGDEYB düzenlenir. a) Başvuru dilekçesi, b) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043) c) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043) ç) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Bu Tebliğ kapsamında eğim verebilecek en az bir eğici ile yapılmış sözleşme, d) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043) e) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Eğim müfreda. (2) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  Başvuru  sahibi adına,  Bakanlıkça  belirlenen  yetki  belgesi  ücre  oluşturulan  ödeme  numarası  ile ilgili bankaya yarılır. (3) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Yetki Belgesi alabilmek için, ADR, RID veya IMDG Kod veya IATA DGR kapsamında İdare tarandan düzenlenen Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğimi Yetki Belgesi sahibi olmak şarr. (4) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  Bakanlık  kendi  düzenlediği  veya  www.türkiye.gov.tr  adresi  üzerinden  sorgulayabildiği  belgelerin matbu çıklarını istemeyebilir. Eğim kuruluşlarının nitelikleri ve bulundurulması gereken materyaller MADDE  7  –  (1)  Eğim  kuruluşlarında,  eğim  için  gerekli  olan  ve  aşağıda  belirlen  eğim  materyalleri  ile  araç  ve  gereçlerin bulundurulması zorunludur: a) Her sınıa kurulu ve çalışır halde projeksiyon cihazı. b)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Her  kursiyere  verilmek  üzere  birer  takım  güncel,  ADR,  RID  ve  IMDG  Kod  sözleşme dokümanları. c) Araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike eketleri. ç) Trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve benzeri ekipmanları. d) En az 10 adet farklı çeşie tehlikeli madde ambalaj örnekleri. e) ADR Bölüm 8.1.5’e uygun kişisel korunma teçhizatları. f)  EN  12195‐1  standardına  uygun  olarak  yükleme  emniyeni  sağlamada  kullanılan    (germe  kayışı,  zincir,  takoz,  euro  palet, sürtünmeyi arrıcı lask veya benzeri malzemeden yapılmış ped gibi) teçhizat ve ekipmanları. (2) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Bu  Tebliğ  kapsamında  Tehlikeli  Madde  Güvenlik  Danışmanı  Eğimi  Yetki  Belgesi  talebinde bulunan  eğim  kuruluşları,  birinci  kradaki  şartlara  ilaveten,  özel  eğim  merkezlerine  ve  dersliklere  ilişkin  Milli  Eğim  Bakanlığı tarandan belirlenmiş diğer standartları da sağlamak zorundadır. (3) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Yangınla mücadele eğiminin teorik kısmına ilave olarak, uygulamalı eğimin verilebileceği ve bu konuda kabul görmüş asgari donanıma sahip emniyetli bir yerde verilmesi sağlanır. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi yetki belgesinin verilmesi ve suç duyurusu MADDE 8 – (1) TMGDEYB almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 6 ncı maddede belirlen belgelerle İdareye müracaat ederler. (2) Başvurunun uygun olduğunun tespi halinde 5 yıl geçerli TMGDEYB düzenlenir. (3) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  İdareye yanılcı  bilgi ve  belge vererek veya  belgelerde  tahrifat yaparak yetki  belgesi almış olanlar ile  faaliyeni sürdürürken, yanılcı bilgi ve belge verdiği veya belgelerde tahrifat yapğı tespit edilenlerin yetki belgeleri iptal edilir ve haklarında cumhuriyet savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi yetki belgesinin devredilemeyeceği MADDE  9  –  (1)  TMGDEYB,  adına  düzenlenen  gerçek  veya  tüzel  kişiler  dışındakiler  tarandan  kullanılamaz  ve  hiçbir  şekilde devredilemez. (2)  Ancak,  yetki  belgesine  sahip  tüzel  kişilikler;  pay  sahipliği  saşı,  bağışlama  veya  muadili  bir  işlemle  el  değişrebilirler.  Bu değişim  sonunda  yeni  sahip  veya  ortaklar,  değişikliğin  meydana  geldiği  tarihten  ibaren  doksan  gün  içerisinde  bu  durumu  İdareye bildirmek zorundadırlar. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri MADDE  10 –  (1) TMGD eğimi  için  başvuran  kursiyerlerden,  12  nci maddenin  birinci  krasının  (a)  ve  (b)  bentlerinde  istenen şartlara ilişkin belgeleri kontrol etmek, İdarenin oluşturduğu elektronik ortama aktarmak ve bu belgeleri arşivlemekle yükümlüdürler. (2) TMGDEYB sahipleri; a)  Eğim  kuruluşlarındaki  kursiyer  devam  çizelgelerini  eğim  dönemi  içerisinde  öğleden  önce  ve  öğleden  sonra  olmak  üzere günde iki kere kursiyerlere imzalatmakla, b) Kursiyerlerce imzalanan yoklama çizelgelerinin eğici tarandan ad ve soyad yazılarak imzalanmasını sağlamakla, c) Kursiyerlere ait bütün bilgi ve belgeleri 3 yıl süreyle saklamakla, ç) Gerekli ve yeterli eğim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundurmakla, d) Eğimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamakla, e) Eğime ilişkin yazılı ve görsel malzemeleri hazır bulundurmakla, f) Unvan, adres, ortak (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), hisse devri, yöneci, temsile yetkili şahıs, eğici kadrosu ve benzeri her türlü değişikliği, değişikliğin meydana geldiği tarihten ibaren 15 gün içinde İdareye bildirmekle, g) Bakanlığın denem ve inceleme yapmakla görevli personeli tarandan istenilen bilgi ve belgeleri vermekle, ğ) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Yangın eğiminin, üniversitelerin lisans bölümünden mezun olup iaiye teşkilatlarında iaiyecilik yapanlar, iki yıllık Meslek Yüksek Okullarının İaiyecilik ve Sivil Savunma Bölümünden mezun olanlar ile Milli Eğim Bakanlığınca yangın konusunda yetkilendirilmiş eğim merkezlerinden veya üniversitelerin ilgili merkezlerinden en az 45 saat uygulamalı yangın eğimi almış ve eğici serfikasına sahip eğiciler ile iaiye teşkilatlarında fiili olarak 10 yıl iaiyecilik yapmış olanlar tarandan 8 saat süre ile teorik ve uygulamalı yangın eğimini kursiyerlere verdirmekle, yükümlüdürler. (3) TMGDEYB sahipleri ayrıca, her eğim döneminin başlama ve biş tarihlerine ilişkin bildirimler ile kursiyerlere ait bilgileri, hp://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden İdareye bildirirler. (4) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Eğim kuruluşları, yeni başlatacağı eğim dönemine ilişkin bildirimlerini (dönem güncelleme, ders ekleme/çıkarma) eğim döneminin başlama tarihinden en az 3 takvim günü öncesinde yapar. Bu sürenin son gününün akşamı saat 20.00 ibariyle dönem kapanır ve sistem üzerinde işlem yapılamaz. Ancak, kursiyer ekleme/çıkarma işlemleri en az 1 takvim günü öncesine kadar yapılabilir. (5) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)Eğim kuruluşları tarandan hp://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilmiş eğim programlarının iptali ile ders ve eğici değişikliğine ilişkin taleplerin karşılanabilmesi için bu talebin eğim programı başlamadan önce Bakanlığın evrak kaydına girmiş olması gerekir. (6) Her eğim döneminin biş tarihini takip eden 10 takvim günü içerisinde eğime kalan kursiyerlere eğim merkezi tarandan sınav yapılır. 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. 70 puanın alndakiler başarısız kabul edilerek bu kişilerle birlikte devamsızlıktan kalan kursiyerler, eğim kuruluşları tarandan hp://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden İdare’ye bildirilir. (7) Eğim kuruluşları tarandan, eğim programı sonunda yapılan sınavı kazanan adaylara, sınav sonuçlarının İdarenin onayına müteakiben hp://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğimi Tamamlama Belgesi” düzenlenir. (8) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Eğim kuruluşları, eğici ve veri girişi yapacak kişilerin atamalarını veya isfalarını www.türkiye.gov.tradresi üzerinden yaparlar. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi yetki belgesinin yenilenmesi MADDE 11 – (1) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bim tarihinin en az 60 gün öncesinden İdareye yazılı olarak müracaat ederler. Durumları bu Tebliğe uygun olanların yetki belgeleri, belge yenileme ücre alınarak eski belgelerinin bim tarihinden ibaren beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir. (2) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten sonra müracaat edilmesi halinde durumu bu Tebliğe uygun olanların yetki belgeleri, tam yetki belgesi ücre alınarak eski belgelerinin bim tarihinden ibaren beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları, Eğimi, Sınavı, Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükler Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları MADDE 12 – (1) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) TMGD olabilmek için; a) Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak, b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya care, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriye bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak, c) TMGDEYB sahibi eğim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimine kalarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak, gerekir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi MADDE 13 – (1) TMGD eğimleri; TMGDEYB sahibi eğim kuruluşlarında, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğicileri tarandan, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB mükteseba düzenlemeleri esas alınarak verilir. (2) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi yangın eğimi hariç olmak üzere asgari 64 ders saa olarak uygulanır. RID veya IMDG Kod kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca her bir mod için 21 ders saa ilaveten eğim almaları gerekir. (3) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Eğim kuruluşları tarandan düzenlenecek her bir eğim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğimlerde her bir ders saanin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saanden az, 8 ders saanden fazla olamaz. (4) Eğimde devam zorunludur. (5) Düzenlenecek eğimlerin müfreda, aşağıda yer alan asgari ders konularını içermelidir: a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler. b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözel ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.). c) Genel ambalajlama, tank ve tank‐konteyner kuralları (p, kod, eketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler). ç) İşaretleme, eketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları. d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler. e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma). f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar. g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler. ğ) Tehlikeli maddelerin ayrışrılması kuralları. h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri. ı) Elleçleme ve isfleme kuralları. i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları. j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay serfikası, sürücü eğim serfikası, özel izin belgesi ve benzeri.). k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları. l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzua ve kısıtlamalar. m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızınlara müdahale etme kuralları. n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler. o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması. ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması. p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları. r) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli madde kaynaklı muhtemel yangınların önlenmesi ve bu tür yangınlara müdahale yöntemleri. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavları MADDE 14 – (1) Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce İdare’nin internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir. (2) Sınavlar, İdare tarandan belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır. (3) TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır. Sınav müracaa MADDE 15 – (1) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) 12 nci maddenin birinci krasının (c) bendinde belirlen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi tamamlama belgesine sahip kişiler ile tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu kişiler, sınav ücreni yardıktan sonra, kişisel veya eğim kuruluşları aracılığı ile www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sınav müracaatlarını yaparlar. Sınava ilişkin genel şartlar MADDE 16 – (1) TMGD sınavı, ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır. (2) Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir. (3) Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır. (4) Sınav, test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur. (5) Sınav, 13 üncü maddenin beşinci krası kapsamındaki konuları içerir. Sınav sonuçlarının ilanı MADDE 17 – (1) Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde İdarenin internet adresinde yayımlanarak ilan edilir. Sınav sonuçlarına iraz MADDE 18 – (1) Sınav sonuçlarına irazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip 10 iş günü içinde İdareye yazılı olarak yapılır. (2) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) İrazlar, İdare tarandan en az üç kişiden oluşturulan komisyon tarandan incelenerek sonuçlandırılır. Sınavlarda başarısız olanların durumu MADDE 19 – (1) TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden ibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğim programlarına yeniden kalmaları gerekir. (2) Girilecek her sınav için sınav ücrenin ödenmesi gerekir. (3) Müracaat eği halde sınava girmeyenlerin sınav ücre iade edilmez. Belgelerin saklanması MADDE 20 – (1) Bakanlık, adaylara ait başvuru belgeleri ve sınav kâğıtlarını 5 (beş) yıl süre ile saklar. Bu süre sonunda bir tutanak ile imha edebilir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı serfikasının düzenlenmesi MADDE 21 – (1) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Sınavlarda başarılı olan TMGD adayları aşağıdaki bilgi ve belgeler ile İdareye başvurur; a) Nüfus cüzdanı fotokopisi, b) Lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sure, c) Tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu kişilerin ise ön lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sure, ç) Yabancılar için pasaport örneği ile en az lisans düzeyinde öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sure, d) TMGD serfika ücrenin yarıldığına dair banka makbuzu. (2) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) ADR’ye taraf olan herhangi bir yabancı ülkenin yetkili idaresinden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olan kişilerin, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile serfikalarının Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı sureni İdareye ibraz etmeleri gerekir. İdarece yapılacak inceleme ve değerlendirme necesinde, durumu 12 nci maddeye uygun bulunanlara mütekabiliyet ilkesi esas alınarak mevcut serfikalarındaki son geçerlilik tarihine kadar TMGDS düzenlenir. (3) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) İdare, bu Tebliğin bu maddesinin birinci krasında istenilen belgelerden www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabildiği belgelerin matbu çıklarını istemeyebilir. (4) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Bilgi ve belgeleri uygun olan adaylara, İdare tarandan EK‐1’deki formata uygun sınav tarihinden başlamak üzere 5 yıl süre ile geçerliliği olan TMGDS düzenlenir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı serfikası yenileme sınavı MADDE 22 – (1) TMGD’ler serfikalarının sürelerinin son yılında serfikalarını yenilemek için 16 ncı maddedeki hükümler çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenen tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girmek zorundadırlar. TMGDS’yi yenilemek için en fazla 3 sınava girme hakkı verilir. Yenileme sınavlarında başarısız olanların veya serfika süresi dolanların yeniden eğim almaları gerekir. (2) TMGDS süresi bitmeden Bakanlığın yapğı sınava girip başarılı olan kişilerin serfikaları, serfika süresinin bim tarihinden ibaren 5 yıl süreyle temdit edilir. (3) TMGD süresi geçmiş bir serfikayla faaliyee bulunamaz. Söz konusu kişilerin geçersiz serfikayla faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde, bu kişilerin Bakanlığın yapacağı sınavlara 2 yıl süreyle girmelerine müsaade edilmez. (4) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) TMGD’ler, serfika yenileme sınavına girebilmeleri için, bilgilerin tazelenmesi ve ADR/RID/IMDG Kod’da yapılan değişiklikler ile ulusal mevzuan takibi amacıyla, iki yıldan az olmayan aralıklarla beş yıl içerisinde en az iki sefer tazeleme eğimine kalmak zorundadırlar. (5) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Her bir tazeleme eğiminin süresi 16 saaen az olamaz. (6) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) İdareye yapılacak olan serfika yenileme sınavı müracaatları yetkilendirilmiş eğim kuruluşları marifeyle www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşrilir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri MADDE 23 – (1) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) TMGD’ler danışmanlık hizme verilen işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu alnda, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönemini kolaylaşrır. TMGD, bünyesinde görev yapğı TMGDK’ye karşı sorumludur. (2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar: a) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek. b) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMGD  Kod  hükümlerine göre  taşınması  hususunda işletmeye öneriler sunmak. c) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  İşletmenin  tehlikeli maddelerin  taşınması ile ilgili yıllık  faaliyet  raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak, yılsonu ibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden İdareye göndermek üzere bünyesinde görev yapğı TMGDK’ye ve danışmanlık hizme verilen işletmeye sunmak. ç) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Taşınacak  tehlikeli maddelerin  tespi  yapılarak,  bu maddeye  ilişkin  ADR/RID/IMDG  Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek. d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları san alınırken rehberlik etmek. e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşalmında kullanılan teçhizan  kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek. f) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)    Ulusal  ve  uluslararası  mevzuat  ve  bunlarda  yapılan  değişiklikler  dâhil  olmak  üzere,  işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğim almalarını ve bu eğimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. g) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşallması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek  bir  olay  meydana  gelmesi  durumunda  uygulanacak  acil  durum  prosedürlerini  belirlemek,  çalışanlara  bunlarla  ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak. ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak. h)  Alt  yüklenicilerin  veya  üçüncü  tarafların  seçiminde  ve  çalışrılmasında  tehlikeli  maddelerin  taşınmasıyla  ilgili  mevzuan öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak. ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşallmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak. i) Tehlikeli  malların  taşınması,  yüklenmesi  veya  boşallmasında  muhtemel  risklere  karşı  hazırlıklı  olmak  için,  ilgili  personelin farkındalığını arrmaya yönelik önlemler almak. j)  Tehlikeli  maddenin  sınına  göre  taşıma  sırasında  taşıa  bulunması  gereken  doküman  ve  güvenlik  teçhizatlarının  taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak. k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirlen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak. l) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Faaliyetler  konusunda  eğim,  denem  ve  kontrol  dâhil  yapğı  her  türlü  işi  tarih  ve  saat belirterek kayıt alna almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz edilmek üzere bünyesinde görev yapğı TMGDK’ye ve danışmanlık hizme verilen işletmeye sunmak. m) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043) n)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)    Danışmanlık  hizme  verilen  işletmede  konusuyla  ilgili  bir  tehlikenin  söz  konusu  olduğu durumlarda  tehlike  giderilene  kadar  yapılan  işin  durdurulmasını  sağlamak,  tehlikenin  giderildiği  durumda  da  işi  kendi  onayı  ile başlatmak  ve  tehlike  giderilene  kadar  geçen  süreçteki  her  türlü  aşamayı  danışmanlık  hizme  verilen  işletmeye,  bünyesinde  görev yapğı TMGDK’ye ve yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek. o) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)    Taşıma  aracına  yüklenen  yükün  ADR/RID/IMDG  Kod  hükümlerine  uygun  olarak; paketlenmesi, eketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak. (3)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  İşletmede  sorumlu  olarak  görev  yapan  TMGD;  taşıma,  yükleme  veya  boşaltma  sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak bünyesinde görev yapğı TMGDK’ye  ve  danışmanlık  hizme  verilen  işletme  yönemine  bir  kaza  raporu  hazırlar. TMGD  tarandan  hazırlanan  bu  rapor,  bir  ay içerisinde  işletme  veya  TMGDK  tarandan  İdareye  www.türkiye.gov.tr  adresi  üzerinden  gönderilir.  Bu  rapor  uluslararası  veya  ulusal mevzuat kapsamında işletme yönemi tarandan yazılması gereken raporun yerine geçmez. (4) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043) (5) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Bir TMGD, ishdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. TMGDK bünyesinde hizmet veren bir TMGD, TMGDK tarandan hizmet verilen en fazla sekiz işletme için danışman olarak görevlendirilebilir. (6) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olanlar, danışmanlık hizmeni, TMGDK bünyesinde ishdam edilerek veya ishdam edildiği işletme bünyesinde verirler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğicisi Sınavları, Yetkilendirilme ve Yükümlülükler Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğicisi sınav esasları MADDE 24 – (1) Bakanlık, TMGDEYB sahibi eğim kuruluşlarının eğici ihyacını karşılayabilmek için İdarenin internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) duyuru yapmak kaydıyla TMGDE sınavını yapar. (2) Bakanlık tarandan yapılacak yazılı sınav, 13 üncü maddenin beşinci krasındaki konuları kapsar. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Adayların bu sınavda başarılı olabilmeleri için en az 80 puan almaları gerekir. (3) Söz konusu sınava girmek isteyen adaylar,  aşağıda belirlen bilgi ve belgelerle İdareye müracaat ederler. a) Başvuru dilekçesi, b) T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, c)  TMGDS’nin sure, ç)  Ölçme,  Seçme  ve  Yerleşrme  Merkezi  Başkanlığınca  yapılan  Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavında;  İngilizce,  Almanca, Fransızca  veya  Rusça  dillerinden  birinden  asgari  65  düzeyinde  puan  aldığını  gösteren  belge  veya  dil  yeterliği  bakımından  bu  puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin noter veya idarece onaylı sure, d)  Kaçakçılık,  dolandırıcılık,  dolanlı  iflas,  sahtecilik,  inancı  kötüye  kullanma,  uyuşturucu  ve  silah  kaçakçılığı,  kaçak  insan taşımacılığı veya care, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriye bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğicisinin yetkilendirilmesi MADDE 25 –  (1) Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olan adayların, belge ücrenin ödendiğine ilişkin makbuzun aslını, İdareye ibraz etmeleri gerekmektedir. (2) İdarece uygun bulunan adaylar TMGDEB düzenlenerek yetkilendirilir. (3) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Ayrıca,  tehlikeli maddeler konusunda iş ve işlemlerle ilgili  faaliyetlerde  bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yönelik olarak İdare  tarandan düzenlenen Tehlikeli Madde Danışmanlığı Eğicileri Eğimine kalan ve eğimin sonunda yapılan sınavda en az 80 puan alarak başarılı olanlara, TMGDEB düzenlenerek yetkilendirilir. (4) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) TMGDEB sahibi eğiciler, 24 üncü maddenin ikinci krası kapsamında İdare tarandan iki yılda bir yeterlilik  sınavına  tabi  tutulur.  Sınavda  başarısız  olan  eğiciler  ile  sınava  girmeyen  eğicilerin  TMGDEB’leri,  daha  sonraki  yapılacak yeterlilik sınavlarında başarılı oluncaya kadar askıya alınır. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğicisinin görev ve yükümlülükleri MADDE 26 – (1) Eğim kuruluşlarında tehlikeli madde güvenlik danışmanı adaylarına eğim verecek eğiciler: a) 13 üncü maddenin beşinci krasında yer alan eğim müfredana uygun eğim vermekle, b) Eğimde, 7 nci maddede yer alan eğim dokümanı, materyali ve teçhizanı kullanmakla, c) Kursiyer devam çizelgelerine devamsızlık yapan adayları işlemek ve bu çizelgeleri (adı ve soyadını yazıp) imzalamakla, ç) Genel mesleki saygınlık ve ek kurallar çerçevesinde eğim vermekle, d) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  Eğici  olarak  kayıt  edildikleri  eğim  dönemini,  dönem  kilitlenmeden  www.türkiye.gov.tr  adresi üzerinden onaylamak ve eğim dönemini programa uygun vermekle, yükümlüdürler. (2) TMGDE, TMGDEB kapsamında yetkilendirildiği taşıma moduna ilişkin, en fazla 2 eğim kuruluşunda eğim verebilir. (3) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Bir eğim kuruluşunda çalışan TMGDE, eğim görevinin haricinde TMGD hizme verebilmesi için bir TMGDK bünyesinde veya işletmede ishdam edilme şar aranır. (4)  (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  Eğiciler,  bu  Tebliğ  kapsamında  eğim  kuruluşları  ile  yapmış  oldukları  TMGD  eğicisi anlaşmasını www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden tek taraflı olarak feshedebilir. BEŞİNCİ BÖLÜM İşletmelerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri MADDE  27  –  (1)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Bu  Tebliğ  kapsamında  faaliyet  gösteren  işletmeler,  en  az  bir  adet  TMGD ishdam etmek veya İdarece yetkilendirilen TMGDK’den hizmet almakla yükümlüdürler. (2) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)Bir işletmede TMGD hizme, TMGDS’ye sahip olmak şaryla; işletme sahibi veya işletmede bu amaçla ishdam edilen TMGD veya TMGDK’den hizmet alınarak yapılabilir. (3) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) İdare, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi  durumları  dikkate  alarak,  gerekğinde  işletmelerin  ishdam  etmesi  veya  TMGDK’den  hizmet  alması  gereken  TMGD  sayısını arrmasını isteyebilir. (4)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  TMGD,  bu  Tebliğde  belirlen  görevleri  yerine  gerirken  bağımsızdır  ve  işletmeler  ve TMGDK’ler tarandan bu görevleriyle ilgili olarak etki alnda bırakılamaz. (5) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler; a)  (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)    İshdam  edeceği  TMGD’leri  veya  hizmet  alacağı  TMGDK’ler  ile  yapacağı anlaşmayı  www.türkiye.gov.tr  adresi  üzerinden  bildirmekle  ve  yapılan  bu  anlaşmanın  veya  TMGD’nin  iş  akdinin  fesih  edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde TMGD ishdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla, b) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043) c) TMGD’nin işi gereği ihyacı olan tüm bilgileri vermekle ve ihyacı olan araç ve gereci sağlamakla, ç) TMGD’nin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, tehlikeli madde taşımacılığını en emniyetli şekilde yapmakla, d) TMGD’nin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine gerebilmesi için gerekli desteği vermekle, e) TMGD tarandan hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde yetkili kişilere vermekle, f)  Talep  edilmesi  halinde,  Anlaşmaya  (ADR/RID)  taraf  ülkelerin  yetkili  kurumlarına  veya  bu  amaçla  belirlenen  kurumlara danışmanların irbat bilgilerini vermekle, g)  TMGD’nin  ileşim  bilgilerini,  işletmede  bulunan  tüm  çalışanlara  yazılı  olarak  bildirmekle  ve  çalışanlar  tarandan  kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle, ğ)  İşletmede  birden  fazla  TMGD  ishdam  edilmesi  halinde  danışmanların  görev,  yetki  ve  sorumluluklarının  paylaşımını  yazılı olarak belirlemekle, yükümlüdürler. (6) İşletmeler, ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır. (7)  (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  Bu  Tebliğ  kapsamında  faaliyet  gösteren  işletmeler,  TMGD  faaliyetlerinin  u‐net  otomasyon sistemine girilmesini sağlamak zorundadır. İşletmeler; a) TMGD tarandan u‐net otomasyon sistemine girilen tespit ve tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş olarak kabul etmekle, b) TMGD tarandan, işletmede yürütülen faaliyetlerine ilişkin tespit ve önerilerinin işlendiği u‐net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile işletmenin temsile ve ilzama yetkilisi tarandan birlikte veya ayrı ayrı onaylamakla, yükümlüdürler. ALTINCI BÖLÜM Belge Ücretleri, İdari Yaprımlar, Belgelerin İptali(1) Belge ücretleri MADDE 28 – (1) TMGDEYB ücre bu Tebliğin yayımlandığı tarih ibarıyla, onyedibinbeşyüzdoksandört TL’dir. Yenileme ücre ise belge ücrenin %5’i olarak alınır. (2) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  TMGDS ücre bu Tebliğin yayımlandığı tarih ibarıyla, al yüz yirmi beş TL, yenileme ücre ise yüz TL’dir. (3) TMGDEB ücre bu Tebliğin yayımlandığı  tarih ibarıyla, beşyüzondokuz TL, yenileme ücre ise yüz TL’dir. TMGDEB’nin zayi olması halinde yenileme bedeli olarak, belge ücrenin %50 si alınır. (4) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Belge ücretleri, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961  tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arrılır. Belge sahiplerinin uyarılması ve belgelerinin iptali MADDE 29 – (1) TMGDEYB sahipleri 6 ncı maddede belirlen şartlardan birini kaybetmesi halinde, kaybedilen şart sağlanıncaya kadar eğim kuruluşunun faaliye durdurulur. (2) Faaliye durdurulan eğim kuruluşu, kaybedilen şar en geç 3 ay içerisinde sağlamazsa TMGDEYB iptal edilir. (3)  10  uncu  ve  13  üncü  maddedeki  yükümlülükleri  yerine  germeyen  TMGDEYB  sahibi  eğim  kuruluşu  yazılı  olarak  uyarılır. Uyarıların, aynı konuda iki yıl içerisinde 3 kez tekrarlanması halinde eğim kuruluşunun belgesi iptal edilir. (4) TMGDEYB  sahibi eğim kuruluşu, belgesinin  düzenlendiği tarihten ibaren 1 yıl içerisinde faaliyete başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde faaliyete başlamayan eğim kuruluşunun yetkisi iptal edilir. (5) Faaliye durdurulan veya iptal edilen eğim kuruluşu, eğimini  tamamlamamış kursiyerlerin eğim ücretlerini iade etmek zorundadır. (6) TMGD; a) Sınav başvurusunda, yanlış veya yanılcı bilgi verildiğinin veya belge düzenlediğinin, b) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Bakanlıkça  bu  Tebliğ  kapsamında  faaliyet  gösteren  işletmelere  yapılacak  denemlerde,  23 üncü maddede belirlen görev ve sorumlulukları yerine germediğinin, c) Danışmanlık hizme verdiği sürece yetkili makama yanlış veya yanılcı bilgi ve belge verdiğinin, ç) Tehlikeli madde taşımacılığı güvenliğini olumsuz etkileyecek tarzda eksik veya yanlış belge düzenlediğinin, (Değişik sar:RG‐19/4/2017‐30043) tespit edilmesi durumunda TMGD Belgesi iptal edilir. (7) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) TMGD’nin, alncı kranın  (a),  (b),  (c) ve  (ç) bentlerinde yer alan eylemleri nedeniyle TMGD Belgesi iptal edilenler 5 yıl süre ile İdarece verilen hiçbir belgeyi almak üzere müracaat edemez. (8) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043) (9) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) 26 ncı maddedeki yükümlülükleri sehven yerine germeyen TMGDE yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarıların, aynı konuda bir yıl içerisinde 3 kez tekrarlanması halinde eğicinin TMGDEB’si iptal edilir. (10) Belgesi  iptal  edilen  TMGDE,  iptal  tarihinden  ibaren  bir  yıl  süre  ile  tehlikeli madde  güvenlik  danışmanı  eğicisi  sınavına giremez. Bir yılın sonunda Bakanlığın açmış olduğu tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğicisi sınavına girip başarılı olunması halinde yeniden TMGDEB düzenlenir. (11) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  Bu  Tebliğ  kapsamında  yetkilendirilen  TMGDE  ve  TMGD’lerin,  bu  Tebliğin  23  ve  26  ncı maddelerinde  belirlenen  görev  ve  yükümlülüklerinin  yerine  gerilmesinin  haricinde,  Bakanlık  ve  İdarenin  faaliyetleri  ile  çalışanları hakkında yanlış bilgi vererek sektörü yönlendirme veya yanıltmada bulunamaz. TMGD saygınlığına zarar verecek davranış ve hareketleri yazılı, görsel basında veya sosyal medyada hiçbir şekilde paylaşamazlar. (12) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043)  On  birinci  kraya  aykırı  hareket  eği  tespit  edilen;  TMGDE’lerin  belgeleri,  TMGD’lerin serfikaları,  her  hangi  bir  uyarı  yapılmadan  İdarece  iptal  edilir.  Belge  ve  serfikaları  iptal  edilen  kişilere  İdarece  bir  daha  belge düzenlenmez. (13) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden onayladıkları eğim dönemine eğici olarak başka kişilerin girdiği tespit edilen eğicilerin TMGDE Belgeleri ve eğim kuruluşunun da yetki belgesi iptal edilir. YEDİNCİ BÖLÜM İdari Para Cezaları ve İdari Para Cezası Karar Tutanağının Düzenlenmesi İdari para cezaları MADDE 30 – (1) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci krasının (b) bendine isnaden; a